AURAPET OY:N TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä

AuraPet Oy (y-tunnus: 2928973-3)

info@aurapet.fi
Puh 041 7927079

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

AuraPet Oy käsittelee henkilötietoja

 • tilausten käsittelyyn;
 • asiakassuhteiden ylläpitoon;
 • palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen;
 • asiakasviestintään ja markkinointitarkoituksiin;
 • asiakaspalautteen käsittelyyn.

Tiedot voivat olla asiakkaan ilmoittamia tai niitä voidaan kerätä verkkopalvelun käyttämisen perusteella.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

AuraPet Oy voi kerätä ja käsitellä käyttäjän itsensä antamia, henkilön tunnistavia, sekä palvelujen käytöstä saatuja tietoja:

 • nimi ja käyttäjätunnus
 • henkilötunnus luotto-/laskutusmyyntitilanteessa
 • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • laskutus- ja maksuvälinetiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • ostoshistoriatiedot
 • verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. kanta-asiakassuhteen tiedot)
 • asiakkaaseen kohdistetut asiakasviestintä- ja suoramarkkinointitiedot

4. Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos henkilötietojen käsittelyä ulkoistetaan palveluntarjoajille, on näiden kanssa huolehdittu tietoturvasta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Asiakastiliin sisältyvät henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakastili on voimassa. Henkilötiedot asiakastileiltä, jotka eivät ole aktiivisia poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua viimeistä toiminnasta. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytämme toistaiseksi.

6. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan tietyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

7. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada nähdä häntä koskevat henkilötietonsa sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisemista ja tietojensa poistamista.

Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Viimeisimmän päivityksen päivämäärä näkyy alla.

Tietosuojaseloste on päivitetty 7.12.2023 klo 16:04.